Algemene Voorwaarden

Inleiding en toelichting

Algemeen

Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van HelloFlex People.
Deze voorwaarden worden gehanteerd voor de terbeschikkingstelling van medewerkers, op basis van een
overeenkomst van opdracht, door de volgende bedrijven:
• HelloFlex People 200 BV, lid van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en
• HelloFlex People 201 BV, lid van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU)
• HelloFlex People 300 BV, lid van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
(NBBU)
Deze bedrijven werken in de praktijk alle drie onder de naam HelloFlex People en TeQniQ-Services, hierna te noemen
TeQniQ-Services.
Voor een goed begrip van de verhouding tussen alle betrokken partijen en het hoe en waarom van deze algemene
voorwaarden is het volgende van belang.

HelloFlex People

HelloFlex People verzorgt de backoffice van intermediairs in de flexbranche. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: uitzenders,
detacheerders, payrollkantoren, recruiters en accountants- en administratiekantoren. Deze intermediairs werken
voor opdrachtgevers zoals u. HelloFlex People werkt niet rechtstreeks voor opdrachtgevers, maar altijd via
intermediairs.
Het verzorgen van de backoffice van intermediairs betreft de overname van het contractbeheer van de
intermediairs. Hier zijn vier partijen bij betrokken: de opdrachtgever, de medewerker, de intermediair en HelloFlex
People in dit geval dus handelend onder de naam TeQniQ-Services.
Tot de taken van TeQniQ-Services behoren het juridisch werkgeverschap van de medewerker, contractbeheer,
verloning en betaling van de medewerker, facturatie aan en incasso bij de opdrachtgever, loonaangifte en
afdrachten aan Belastingdienst, pensioenaangifte en afdrachten, ziek- en herstelmeldingen en verzuimbegeleiding.

Uitzenden/Payrollen

HelloFlex People verzorgt de backoffice van intermediairs in de flexbranche. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: uitzenders,
detacheerders, payrollkantoren, recruiters en accountants- en administratiekantoren. Deze intermediairs werken
voor opdrachtgevers zoals u. HelloFlex People werkt niet rechtstreeks voor opdrachtgevers, maar altijd via
intermediairs.
Het verzorgen van de backoffice van intermediairs betreft de overname van het contractbeheer van de
intermediairs. Hier zijn vier partijen bij betrokken: de opdrachtgever, de medewerker, de intermediair en HelloFlex
People in dit geval dus handelend onder de naam TeQniQ-Services.
Tot de taken van TeQniQ-Services behoren het juridisch werkgeverschap van de medewerker, contractbeheer,
verloning en betaling van de medewerker, facturatie aan en incasso bij de opdrachtgever, loonaangifte en
afdrachten aan Belastingdienst, pensioenaangifte en afdrachten, ziek- en herstelmeldingen en verzuimbegeleiding.

De duur van de opdracht

De duur van de opdracht wordt in overleg met de intermediair zo goed mogelijk met u afgestemd.
Er zijn drie mogelijkheden:
• een opdracht voor een flexibele periode (uitzendovereenkomst met uitzendbeding);
• een opdracht voor een vaste periode ook wel genoemd voor ‘bepaalde tijd’: deze kan niet tussentijds
beëindigd worden, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen;
• een opdracht voor een (nog) onbekende periode wordt ook wel een opdracht voor ‘onbepaalde tijd’
genoemd. Deze kan altijd worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn, tenzij juist is
afgesproken dat beëindiging (gedurende een bepaalde periode) niet kan.
In alle gevallen geldt dat de opdracht kan worden beëindigd als u zich toerekenbaar niet aan de afspraken houdt of
in betalingsonmacht verkeert (bijvoorbeeld in geval van faillissement). Ook eindigt de opdracht als er een einde
komt aan de arbeidsrelatie tussen TeQniQ-Services en de medewerker, bijvoorbeeld omdat de medewerker elders
een baan vindt.

Uitoefening van leiding en toezicht/aansprakelijkheid

TeQniQ-Services is verantwoordelijk voor een aantal (wettelijke) verplichtingen, die voortvloeien uit de formele
werkgeversrol, afhankelijk van u als opdrachtgever. Denk bijvoorbeeld aan het naleven van de regels omtrent
arbeidstijden, het controleren van de identiteit van de medewerker en het verstrekken van een zogenoemd
Arbodocument aan de medewerker. TeQniQ-Services moet erop kunnen rekenen dat u, waar nodig, medewerking
verleent en dat we u kunnen aanspreken als er kosten ontstaan doordat u dit niet, of niet tijdig, doet.
Zoals gezegd, liggen leiding over en toezicht op de (uitvoering van de) werkzaamheden door de medewerker bij u en
uw organisatie. TeQniQ-Services heeft geen invloed op de werkzaamheden en de omstandigheden waaronder deze
worden verricht. U bent daarom verantwoordelijk voor het werk en de werkomstandigheden. U wordt geacht de
medewerker net zo goed te instrueren, begeleiden en behandelen als uw eigen werknemers. Zo is bijvoorbeeld in de
Arbeidsomstandighedenwet geregeld dat u als opdrachtgever de ‘werkgever’ bent van de medewerker in de zin van
die wet. In het verlengde van deze verantwoordelijkheid bent u ook aansprakelijk als zich schade voordoet. U wordt
dan ook geadviseerd hierop uw verzekeringspolis na te zien.

Tarieven

Het door u te betalen tarief van TeQniQ-Services omvat de kosten van de arbeid (loonkosten, loonheffing, sociale
premies etc.), een vergoeding voor de activiteiten van de intermediair en een contractbeheervergoeding voor
TeQniQ-Services, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
De beloning en de overige arbeidsvoorwaarden van de medewerker worden vastgesteld met inachtneming van de
CAO voor Uitzendkrachten van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) of de CAO voor Uitzendkrachten
van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU).
Om de juiste (inlener)beloning voor de medewerker te kunnen vaststellen is TeQniQ-Services afhankelijk van uw
informatie over de beloningsregeling en eventuele loonsverhogingen. Op grond van deze informatie wordt ook het
tarief vastgesteld of gewijzigd.
Aangezien de kosten van de arbeid ook tijdens een opdracht kunnen stijgen als gevolg van – bijvoorbeeld –
(periodieke of algemene) loonsverhogingen, CAO-wijzigingen en wijzigingen in premies en belastingen, is TeQniQServices
gerechtigd om tijdens de opdracht tariefwijzigingen als gevolg van dergelijke kostprijsstijgingen door te
voeren.

Facturatie en betaling

De facturering aan uw organisatie, de uitbetaling aan de medewerker en de uitbetaling aan de intermediair worden
verzorgd door TeQniQ-Services aan de hand van de door de opdrachtgever goedgekeurde tijdverantwoording.
U bent als opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid van de daarin vermelde gegevens. De
tijdverantwoording vindt plaats via een webportaal dat door TeQniQ-Services wordt gefaciliteerd, door de
aanlevering van een digitaal uren-bestand, of op aan andere, door TeQniQ-Services goedgekeurde manier. Met uw
intermediair kunt u afspreken wat voor u de handigste manier is.
Als u deze gegevens aanlevert, weet TeQniQ-Services dat de opgegeven uren, kostenvergoedingen en dergelijke
correct zijn. De medewerker en de intermediair hebben het recht de opgegeven uren in te zien en te controleren. De
medewerker en de intermediair hebben daarom toegang tot hun eigen online dossiers in het webportaal.
De facturen dienen binnen 14 dagen te worden te voldaan, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Als
kredietwaardigheidsonderzoek daar aanleiding toe geeft wordt gebruik gemaakt van een automatische incasso.

Handelsnamen

Op verzoek van een intermediair kan HelloFlex People ook gebruik maken van een andere handelsnaam dan
HelloFlex People. Wij noemen dat “private label”. Deze private label handelsnaam zal veelal bestaan uit de naam van
de intermediair aangevuld met de term “Services” of “Diensten”. Deze private label handelsnaam wordt door
HelloFlex People gedeponeerd bij het Handelsregister.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. HelloFlex People: de volgende vennootschappen:
• HelloFlex People 200 BV
• HelloFlex People 201 BV
• HelloFlex People 300 BV
die op basis van een overeenkomst medewerkers ter beschikking stellen aan opdrachtgevers.
2. Medewerker: Algemene term waarmee zowel een Payrollmedewerker als een uitzendkracht wordt bedoeld.
a) Payrollmedewerker:
iedere door de opdrachtgever geworven en geselecteerde, en via de intermediair bij TeQniQ-Services
aangemelde natuurlijke persoon (m/v), die een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW
is aangegaan met TeQniQ-Services, teneinde arbeid te verrichten voor de betreffende opdrachtgever
onder leiding en toezicht van die opdrachtgever.
b) Uitzendkracht:
iedere door de intermediair geworven en geselecteerde, en bij TeQniQ-Services aangemelde
natuurlijke persoon (m/v), die een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW is aangegaan
met TeQniQ-Services, teneinde arbeid te verrichten voor een opdrachtgever onder leiding en toezicht
van die opdrachtgever.
3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een medewerker werkzaamheden onder diens leiding en
toezicht in het kader van een opdracht als bedoeld in lid 5 van dit artikel laat uitvoeren.
4. Intermediair: iedere natuurlijke of rechtspersoon die diensten van HelloFlex People afneemt op basis van een
voorstel tot samenwerking als bedoeld in lid 6 van dit artikel.
5. Opdracht: de overeenkomst tussen een opdrachtgever en TeQniQ-Services op grond waarvan een enkele
medewerker, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, door TeQniQ-Services aan de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het
opdrachtgeverstarief.
6. Voorstel tot samenwerking: de overeenkomst tussen een intermediair en HelloFlex People op basis waarvan de
intermediair de diensten van HelloFlex People afneemt.
7. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een medewerker in het kader van een opdracht.
8. CAO: de Collectieve Arbeidsovereenkomst die van toepassing is verklaard op de detacherings- of
uitzendovereenkomst die met de medewerker wordt gesloten. Dit kan de CAO voor Uitzendkrachten van de
ABU zijn of die van de NBBU.
9. Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen TeQniQ-Services en de medewerker
en/ of in de CAO, inhoudend dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de
terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door de TeQniQ-Services aan de opdrachtgever op verzoek van de
opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW).
10. Detacheringsovereenkomst: de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die is gesloten tussen TeQniQServices en de medewerker
waarin het uitzendbeding niet is opgenomen.
11. Opdrachtgeverstarief: Het door de opdrachtgever aan TeQniQ-Services verschuldigde tarief, exclusief
toeslagen, kostenvergoedingen en BTW. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij anders vermeld.
12. Inlenersbeloning: de rechtens geldende beloning van een werknemer in dienst van de opdrachtgever, werkzaam
in een functie die gelijk of gelijkwaardig is aan de functie die de medewerker uitoefent. De inlenersbeloning
bestaat volgens de CAO uit de navolgende elementen:
a) Het geldende periodeloon in de schaal;
b) De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting (naar keuze van TeQniQ-Services te compenseren in tijd of
geld);
c) Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en
ploegentoeslagen;
d) Initiële loonsverhogingen, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald;
e) Kostenvergoedingen (voor zover TeQniQ-Services deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen:
reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie);
f) Periodieken, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald.
13. Vakkrachtenregeling: De specifieke bepaling(en) in de bij de opdrachtgever geldende CAO, die betrekking
hebben op de beloning (als bedoeld in lid 11) van vakkrachten en die schriftelijk zijn aangemeld bij en
goedgekeurd door partijen bij de (ABU) CAO voor Uitzendkrachten en dientengevolge toegepast moet(en) worden met ingang
van de eerste dag van de verblijfsduur van de uitzendkracht bij de betreffende opdrachtgever.
14. Studenten/scholieren:
a) CAO ABU: alle studenten en scholieren die een dagopleiding volgen en die in de periode van 1 juni tot en
met 31 augustus van enig jaar werkzaamheden verrichten voor TeQniQ-Services.
b) CAO NBBU: alle studenten en scholieren die een dagopleiding volgen en die in de officiële schoolvakanties
werkzaamheden verrichten voor TeQniQ-Services.
15. Week: de kalenderweek die begint op maandag om 0.00 uur en eindigt op zondag om 24.00 uur

Artikel 2 Werkingssfeer

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten
van TeQniQ-Services voor zover één en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van
uitzendkrachten aan opdrachtgevers.
2. De opdrachtgever met wie eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met
de toepasselijkheid daarvan op een later met TeQniQ-Services gesloten inleenovereenkomst in te stemmen.
3. Eventuele inkoop-of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.
4. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk
overeengekomen.
5. Deze Algemene Voorwaarden vervangen de Algemene Voorwaarden van TeQniQ-Services van eerdere datum.

Artikel 3 Werkprocedure voor uitzendkrachten

1. De opdrachtgever verstrekt de intermediair voor aanvang van de opdracht een accurate omschrijving van de
functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de
beoogde looptijd van de opdracht.
2. De intermediair bepaalt aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende
hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter beschikking in aanmerking komende
(kandidaat)uitzendkrachten, welke (kandidaat)uitzendkrachten zij aan de opdrachtgever voorstelt ter uitvoering
van de opdracht. De opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde (kandidaat)uitzendkracht af te wijzen,
waardoor de terbeschikkingstelling van de voorgestelde (kandidaat)uitzendkracht geen doorgang vindt.
3. De intermediair schiet niet tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade
indien de contacten tussen de opdrachtgever en de intermediair voorafgaande aan een mogelijke opdracht,
waaronder begrepen een concrete aanvraag van de opdrachtgever om een uitzendkracht ter beschikking te
stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de
daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een uitzendkracht.
4. De intermediair en/of TeQniQ-Services is/zijn niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van
arbeidskrachten die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de
opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht
daarover bij de intermediair indient en daarbij bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van
de intermediair bij de selectie.

Artikel 4 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

Opdrachtgever en TeQniQ-Services zullen geen verboden onderscheid maken, niet naar godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero/ of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke
staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook. Opdrachtgever en TeQniQ-Services zullen
uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen of mee laten wegen bij het verstrekken, respectievelijk uitvoeren
van de opdracht, en bij de selectie en de behandeling van medewerkers.

Artikel 5 Aanmelden medewerker

1. De intermediair (of opdrachtgever indien zo afgesproken) meldt de medewerker aan bij TeQniQ-Services door
middel van het correct invullen en uploaden van de noodzakelijke gegevens en documenten in de systemen van
TeQniQ-Services. De aanmelding dient uiterlijk een dag voor de beoogde ingangsdatum van de
arbeidsovereenkomst door TeQniQ-Services ontvangen te zijn. Indien TeQniQ-Services in uitzonderlijke gevallen
op verzoek van de opdrachtgever met een medewerker met terugwerkende kracht (d.w.z. de ingangsdatum van
de arbeidsovereenkomst ligt vóór de datum van aanmelding van de medewerker) een arbeidsovereenkomst
aangaat, zal de opdrachtgever alle door TeQniQ-Services geleden en/of te lijden schade, waaronder, doch niet beperkt tot door de
Belastingdienst opgelegde boetes, als gevolg van de late aanmelding van de medewerker
aan TeQniQ-Services vergoeden.
2. TeQniQ-Services behoudt zich het recht voor een aanmelding niet in behandeling te nemen (en dus geen
arbeidsovereenkomst met de medewerker aan te gaan). Met het online aanmelden ontstaat nog geen
arbeidsovereenkomst tussen de medewerker en TeQniQ-Services. De arbeidsovereenkomst komt pas tot stand
nadat TeQniQ-Services dit bevestigd heeft door middel van de bevestiging van uitzending of detachering.
3. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de intermediair en TeQniQ-Services voordat de arbeidsovereenkomst wordt
aangegaan, volledig geïnformeerd zijn over het arbeidsverleden van de medewerker bij de opdrachtgever.
Verstrekt de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie over het arbeidsverleden van de medewerker,
dan zal de opdrachtgever alle door TeQniQ-Services geleden en/of te lijden schade als gevolg van die onjuiste
en/of onvolledige informatie aan TeQniQ-Services vergoeden.
4. De opdrachtgever aan wie door TeQniQ-Services een vreemdeling in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen
ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van deze wet, onder meer
inhoudende dat de opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het
document, zoals bedoeld in artikel 1 sub 1 t/m 3 van de Wet op de identificatieplicht, van de vreemdeling dient
te ontvangen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van het eerder genoemde
document en stelt aan de hand daarvan de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het
document op in zijn administratie. TeQniQ-Services is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor
eventuele boetes, schade of claims die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen aan de opdrachtgever
wordt opgelegd.
5. Dit lid is alleen van toepassing als het een Payrollmedewerker betreft. De opdrachtgever dient het originele
identiteitsbewijs van de medewerker zorgvuldig te controleren op echtheid en geldigheid. Tevens dient de
identiteit van de medewerker gecontroleerd te worden in verband met het aspect van persoonsverwisseling.
Vervolgens neemt de opdrachtgever een goed leesbare kopie van het identiteitsbewijs (in het geval van een
identiteitskaart dient de voor- en achterzijde gekopieerd te worden) en (indien van toepassing) de verblijfs- en
tewerkstellingsvergunning (voor- en achterzijde), in zijn eigen administratie op en verstrekt een goed leesbare
digitale scan van het identiteitsbewijs in JPEG of Pdf-formaat en (indien van toepassing) van de verblijfs- en
tewerkstellingsvergunning aan de intermediair aan wie TeQniQ-Services dit als formele werkgever heeft
gedelegeerd. De opdrachtgever stemt ermee in dat TeQniQ-Services, en incidenteel ook de
certificeringsinstelling van TeQniQ-Services, voornoemde procedure steekproefsgewijze op locatie van de
opdrachtgever controleert. TeQniQ-Services is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele
boetes, schade of claims die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen aan de opdrachtgever wordt
opgelegd.
6. HelloFlex People en zijn intermediairs gebruiken speciale verificatie software om de echtheid van de gescande
identiteitsbewijzen te kunnen controleren. De werkzaamheden die gepaard gaan met deze controle worden
uitgevoerd door de intermediair, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7. TeQniQ-Services is niet aansprakelijk voor schade, boetes of claims ten gevolge van het inzetten van
medewerkers die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen.

Artikel 6 Persoonsgegevens van de medewerker

1. TeQniQ-Services verwerkt de persoonsgegevens van medewerkers die werkzaam zijn bij opdrachtgever (i) om
een handelsrelatie met de opdrachtgever op te bouwen en te onderhouden, (ii) om de medewerkers te
informeren over nieuwe mogelijkheden, (iii) voor normaal intern gebruik binnen TeQniQ-Services, zoals voor de
financiële administratie en boekhouding, juridische doeleinden en (iv) om gerechtelijke vorderingen en
rechtsgedingen te regelen en te behartigen en rechterlijke vonnissen en overige wettelijke verplichtingen en
voorschriften na te leven. TeQniQ-Services verwerkt gevoelige persoonsgegevens uitsluitend indien dit vereist
is om haar wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen, met toestemming van de betrokkene, of indien dit
anders toegelaten is door of krachtens de wet. TeQniQ-Services kan de van haar opdrachtgever verkregen
persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie.
Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere entiteiten van TeQniQ-Services, aan sollicitanten,
zakenpartners, en onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en
in alle overige gevallen waarin TeQniQ-Services hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een rechterlijk
vonnis in die zin. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan locaties in het buitenland, met inbegrip
van landen die geen omvattende privacywetgeving hebben. In elk van deze gevallen heeft TeQniQ-Services de
nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden
beschermd.
2. Opdrachtgever en intermediair zullen alle geregistreerde persoonlijke gegevens van een medewerker, die voor
en gedurende de terbeschikkingstelling kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het
bijzonder in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens verwerken.
HF20170331R1-AV voor Opdrachtgevers - TeQniQTeQniQ-Services 9 van 20
3. Opdrachtgever zal de medewerker op de hoogte brengen van eventueel van hem of haar geregistreerde
persoonlijke gegevens en de wijze waarop, wanneer en voor welk doeleinden deze gegevens worden verwerkt.

Artikel 7 De opdracht en de terbeschikkingstelling

Opdracht

1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
2. De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan:
• óf voor een vaste periode;
• óf voor een bepaalbare periode;
• óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.
De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat
een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.

Einde opdracht

3. Opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een
opzegtermijn van 15 kalenderdagen.
4. Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. Indien tussentijdse opzegging is overeengekomen, is opzegging mogelijk met een
opzegtermijn van 15 kalenderdagen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
5. Elke opdracht eindigt onverwijld wegens opzegging op het tijdstip dat één van beide partijen de ontbinding van
de opdracht inroept omdat:
• de andere partij in verzuim is;
• de andere partij geliquideerd is;
• de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft
aangevraagd.
Indien TeQniQ-Services de ontbinding op één van deze gronden inroept, ligt in de gedraging van de opdrachtgever,
waarop de ontbinding is gebaseerd, het verzoek van de opdrachtgever besloten om de terbeschikkingstelling te
beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van TeQniQ-Services voor de schade die de opdrachtgever
dientengevolge leidt. Ten gevolge van de ontbinding zullen de vorderingen van TeQniQ-Services onmiddellijk
opeisbaar zijn.

Einde terbeschikkingstelling

6. Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging van de opdracht door
de opdrachtgever houdt in het verzoek van de opdrachtgever aan TeQniQ-Services om de lopende
terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig is geëindigd,
respectievelijk waartegen de opdracht rechtsgeldig is ontbonden.
7. Indien tussen de medewerker en TeQniQ-Services het uitzendbeding geldt, eindigt de terbeschikkingstelling van
de medewerker op verzoek van de opdrachtgever op het moment dat de medewerker meldt dat hij niet in staat
is de arbeid te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever geacht dit
verzoek te hebben gedaan. De opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan TeQniQ-Services
bevestigen.
8. De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra TeQniQ-Services de medewerker niet meer ter
beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen TeQniQ-Services en de uitzendkracht is
geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde
opdrachtgever. TeQniQ-Services schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is
evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever hierdoor lijdt.

Aangaan van rechtstreekse arbeidsverhouding met de uitzendkracht

9. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldt met betrekking tot het aangaan van een
arbeidsovereenkomst tussen een uitzendkracht en opdrachtgever dat wat in artikel 7 lid 9 en verder is
vastgelegd.
10. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht
verstaan:
a) het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een
overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever met de uitzendkracht;
b) het laten ter beschikking stellen van de betreffende uitzendkracht aan de opdrachtgever door een
derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming);
c) het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendkracht met een derde, waarbij de
opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel de
één een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW).
11. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder uitzendkracht tevens verstaan:
a) de (aspirant-)uitzendkracht die is voorgesteld aan de opdrachtgever;
b) de uitzendkracht wiens terbeschikkingstelling minder dan zes maanden voor het aangaan van de
arbeidsverhouding met de opdrachtgever is geëindigd.
12. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een uitzendkracht indien en
voor zover wordt voldaan aan het hieronder in lid 13 tot en met 19 bepaalde.
13. De opdrachtgever brengt de intermediair schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de uitzendkracht een
arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven.
14. De opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de uitzendkracht aangaan indien en voor zover de
uitzendkracht de arbeidsovereenkomst met TeQniQ-Services niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd
heeft, en indien en voor zover de opdrachtgever de opdracht met TeQniQ-Services niet rechtsgeldig kan doen
eindigen of beëindigd heeft.
15. Als de opdrachtgever overeenkomstig het hiervoor in lid 12. tot en met 14. bepaalde een arbeidsverhouding
met de uitzendkracht aangaat voor dezelfde of een andere functie voordat de uitzendkracht gedurende 1560
uur aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld, is de opdrachtgever aan TeQniQ-Services een vergoeding
verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatstelijk geldende opdrachtgeverstarief voor de betrokken
uitzendkracht over de resterende uren. De ‘resterende uren’ worden als volgt berekend: 1560 uur minus het
aantal uren dat de uitzendkracht reeds ter beschikking is gesteld aan de opdrachtgever.
16. De opdrachtgever is de in dit lid genoemde vergoeding ook verschuldigd als de uitzendkracht binnen zes
maanden nadat de terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever is geëindigd, rechtstreeks of via derden bij de
opdrachtgever solliciteert, of als de opdrachtgever de uitzendkracht binnen zes maanden nadat de
terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever is geëindigd rechtstreeks of via derden benadert, en de
opdrachtgever naar aanleiding daarvan met de betreffende uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat.
17. Indien een uitzendkracht door tussenkomst van de intermediair aan een mogelijke opdrachtgever is
voorgesteld en deze mogelijke opdrachtgever met die uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat voor
dezelfde of een andere functie voordat de terbeschikkingstelling tot stand komt, is deze mogelijke
opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 25% van het opdrachtgeverstarief, dat voor de betrokken
uitzendkracht van toepassing zou zijn geweest over 1560 uur, als de terbeschikkingstelling wel tot stand zou
zijn gekomen. De opdrachtgever is deze vergoeding altijd verschuldigd als de opdrachtgever in eerste instantie
door tussenkomst van de intermediair in contact is gekomen met de uitzendkracht. Ook als de uitzendkracht
binnen zes maanden nadat het contact tot stand is gekomen rechtstreeks of via derden bij de opdrachtgever
solliciteert of als de opdrachtgever de uitzendkracht binnen zes maanden nadat het contact tot stand is
gebracht rechtstreeks of via derden benadert, en naar aanleiding daarvan met de betreffende uitzendkracht een
arbeidsverhouding aangaat, is de opdrachtgever de vergoeding verschuldigd zoals genoemd in de eerste volzin
van dit lid.
18. Als de opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de uitzendkracht tijdens een opdracht die
tussentijds opzegbaar is, is de opdrachtgever gerechtigd te besluiten de krachtens opdracht overeengekomen
opzegtermijn niet in acht te nemen. In dat geval is de opdrachtgever echter gehouden de schade te vergoeden
die de intermediair hierdoor lijdt. Deze schade wordt gefixeerd op 30% van het opdrachtgeverstarief over de
niet in acht genomen opzegtermijn voor de betreffende opdracht. Daarnaast dient de opdrachtgever de in lid 15
van dit artikel genoemde vergoeding te voldoen, voor zover van toepassing.
19. Als de opdrachtgever met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat tijdens een opdracht die niet
tussentijds opzegbaar is, is de opdrachtgever gehouden het overeengekomen opdrachtgeverstarief voor de
betreffende uitzendkracht voor de resterende duur van de opdracht te voldoen. Daarnaast dient de
opdrachtgever de in lid 15 van dit artikel genoemde vergoeding te voldoen, voor zover van toepassing.
20. Als de opdrachtgever zelf een arbeidsverhouding met de payrollkracht aangaat voor dezelfde of een andere
functie, is de opdrachtgever aan de intermediair geen vergoeding verschuldigd

Artikel 8 Vervanging en beschikbaarheid

1. De intermediair en of TeQniQ-Services is/zijn gerechtigd om gedurende de looptijd van de opdracht een
vervangende medewerker aan te bieden. De opdrachtgever kan een dergelijk voorstel op redelijke gronden
afwijzen.
2. TeQniQ-Services is te allen tijde gerechtigd aan de opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een
ter beschikking gestelde medewerker door een andere medewerker onder voortzetting van de opdracht, onder
andere met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van TeQniQ-Services, behoud van
werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de CAO en de ontslagrichtlijnen
voor de uitzendbranche. De opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. De
opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.
3. TeQniQ-Services schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding
van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien TeQniQ-Services om welke reden dan ook een
(vervangende) medewerker niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of
nadien overeengekomen aan de opdrachtgever ter beschikking kan stellen.

Artikel 9 Opschortingsrecht

1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de medewerker tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te
schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek.
2. In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk als:
• Dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd én;
• De opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de medewerker niet te werk
kan worden gesteld én;
• TeQniQ-Services jegens de medewerker met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de
loondoorbetalingsplicht op grond van de CAO.
3. De opdrachtgever is voor de duur van de opschorting het opdrachtgeverstarief niet verschuldigd.
4. Als de opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar de opdrachtgever tijdelijk
geen werk heeft voor de medewerker of de medewerker niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden
voor de duur van de opdracht onverkort aan de TeQniQ-Services het opdrachtgeverstarief te voldoen over het
per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en
overuren.

Artikel 10 Arbeidsduur en werktijden

1. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de medewerker zijn gelijk aan de bij opdrachtgever ter zake
gebruikelijke tijden en uren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever staat er voor in dat
de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de medewerker voldoen aan de wettelijke vereisten. De
opdrachtgever ziet er op toe dat de medewerker de rechtens toegestane werktijden niet overschrijdt.
2. De opdrachtgever moet er bij detacheringsopdrachten op toezien dat de afgesproken arbeidsomvang, het
aantal uur dat de medewerker werkt per periode, niet wordt overschreden. Wordt de medewerker structureel
meer uren ingezet dan in de detacheringsopdracht overeengekomen, dan kan dat ertoe leiden dat de
afgesproken arbeidsomvang moet worden uitgebreid (onder andere op grond van artikel 7:601b van het
Burgerlijk Wetboek). In dat geval zal TeQniQ-Services de met de opdrachtgever overeengekomen
arbeidsomvang aanpassen. Vanaf de ingangsdatum van die aanpassing betaalt de opdrachtgever dan het
opdrachtgeverstarief over deze nieuwe arbeidsomvang.
3. Indien de arbeidskracht scholing dan wel werkinstructies behoeft voor de uitvoering van de opdracht zullen de
uren, die de arbeidskracht aan deze scholing besteedt, als gewerkte uren in rekening worden gebracht bij de
opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Indien de medewerker een verzoek tot vermindering of vermeerdering van de arbeidsomvang doet, zal, na
overleg tussen de opdrachtgever en TeQniQ-Services, de met de opdrachtgever afgesproken arbeidsomvang
overeenkomstig de wens van de medewerker worden aangepast. Tenzij er zwaarwegende bedrijfsbelangen
zijn, zulks ter beoordeling van TeQniQ-Services, om niet met het verzoek van de medewerker in te stemmen

Artikel 11: Vakantie, verlof en feestdagen

1. Vakantie en verlof van de medewerker worden geregeld conform de wet en de CAO. De opdrachtgever stelt de
medewerker in staat om verlof op te nemen indien en voor zover de medewerker hier recht op heeft volgens de
wet, de CAO en/of de CAO/arbeidsvoorwaardenregeling van de opdrachtgever.

Vakantie

2. De medewerker heeft op basis van de CAO voor Uitzendkrachten recht op 24 vakantiedagen op basis van een
fulltime dienstverband.
3. De opdrachtgever stelt de medewerker in staat de van toepassing zijnde vakantiedagen op te nemen. De
vakantiedagen worden door de opdrachtgever en de medewerker in onderling overleg vastgesteld. Bij onenigheid hierover
stelt de opdrachtgever TeQniQ-Services hiervan direct op de hoogte. Over de door de
medewerker opgenomen vakantie-uren is de opdrachtgever het opdrachtgeverstarief niet verschuldigd tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.

Kort verzuim en buitengewoon verlof

4. Als de medewerker rechtmatig buitengewoon verlof of kort verzuim opneemt, dan betaalt de opdrachtgever
geen opdrachtgeverstarief over die betreffende uren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Feestdagen

5. Als de medewerker als gevolg van een feestdag niet heeft kunnen werken, is de opdrachtgever over deze niet
gewerkte dagen het opdrachtgeverstarief niet verschuldigd als het gaat om een algemeen erkende feestdag.
De opdrachtgever betaalt het opdrachtgeverstarief bij feestdagen als de medewerker als gevolg van een bij de
opdrachtgever van toepassing zijnde andere feestdag, niet zijnde een algemeen erkende feestdag, niet heeft
kunnen werken (bijvoorbeeld Goede Vrijdag, 1 mei of een niet-christelijke feestdag);
6. Onder een algemeen erkende feestdag, zoals bedoeld in lid 5, wordt verstaan:
• Nieuwjaarsdag;
• Beide paasdagen;
• Hemelvaartsdag;
• Beide Pinksterdagen;
• Beide kerstdagen;
• Koningsdag of een daarvoor in de plaats tredende dag;
• Bevrijdingsdag voor zover daarover in enig jaar algemeen vrij wordt gegeven.

Kortdurend zorgverlof

7. De medewerker heeft volgens de wet het recht om (per jaar maximaal twee keer de arbeidsomvang per week)
verlof op te nemen om een ziek kind, een zieke partner of een zieke ouder te verzorgen. Het verlof mag alleen
opgenomen worden als en zolang dit noodzakelijk is. De noodzaak van het verlof moet achteraf aannemelijk
gemaakt kunnen worden. Neemt de medewerker rechtmatig kortdurend zorgverlof op, dan betaalt de
opdrachtgever het opdrachtgeverstarief over die betreffende uren.

Studenten en scholieren

8. In afwijking van de leden 2, 4 en 5 van dit artikel geldt voor opdrachten in het kader waarvan een student of
scholier (zie definities) aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld een afwijkende regeling. Deze
afwijkende regeling voor studenten en scholieren houdt het volgende in:
• in afwijking van het bepaalde in lid 2 hebben studenten en scholieren recht op 20 vakantiedagen;
• in afwijking van het bepaalde in lid 4 studenten en scholieren geen recht hebben op
loondoorbetaling bij kort verzuim en bijzonder verlof;
• in afwijking van het bepaalde in lid 5 studenten en scholieren geen recht hebben op
loondoorbetaling op algemeen erkende feestdagen.

Artikel 12 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen

De opdrachtgever dient TeQniQ-Services bij het aangaan van de opdracht te informeren omtrent eventuele
bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, opdat TeQniQ-Services
deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de medewerker.
Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt
na het aangaan van de opdracht, dient de opdrachtgever TeQniQ-Services onmiddellijk na het bekend worden
hiervan te informeren. Indien de opdrachtgever nalaat om TeQniQ-Services tijdig te informeren, is de opdrachtgever
gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan TeQniQ-Services het opdrachtgeverstarief te voldoen
over het krachtens de opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per
periode.

Artikel 13 Functie en beloning

1. Voor aanvang van de opdracht verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de door de medewerker uit te
oefenen functie, de bijbehorende inschaling en informatie over alle elementen van de beloningsregeling (wat
betreft de hoogte en tijdstip: alleen en voor zover op dat moment bekend) aan TeQniQ-Services.
2. De beloning van de medewerker, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt
vastgesteld conform de CAO (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de inlenersbeloning, zie hierna
leden 4 en 6) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de opdrachtgever
verstrekte functieomschrijving.
3. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemt met
de werkelijk door de medewerker uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan TeQniQ-Services onverwijld
de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de medewerker zal
opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functie en/of inschaling, kan
tijdens de opdracht worden aangepast, indien de medewerker op die aanpassing in redelijkheid aanspraak
maakt met een beroep op wet- en regelgeving, de CAO en/of de inlenersbeloning. Indien de aanpassing leidt tot
een hogere beloning, corrigeert TeQniQ-Services de beloning van de medewerker én het opdrachtgeverstarief
dienovereenkomstig. De opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van de uitoefening van de
daadwerkelijke functie aan TeQniQ-Services verschuldigd.
4. Indien TeQniQ-Services met de opdrachtgever is overeengekomen met ingang van de eerste werkdag van de
medewerker de inlenersbeloning toe te passen en/of na uiterlijk 26 gewerkte weken als de medewerker werkt
op basis van de CAO ABU en/of indien sprake is van een vakkrachtenregeling en/of de CAO NBBU is van
toepassing op de arbeidsovereenkomst tussen TeQniQ-Services en de medewerker, past TeQniQ-Services de
inlenersbeloning toe en zal de opdrachtgever voor aanvang van de werkzaamheden TeQniQ-Services voorzien
van de in artikel 1 lid 12 genoemde informatie.
5. De opdrachtgever stelt TeQniQ-Services tijdig en ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van
wijzigingen in de inlenersbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen.
6. Overwerk, werk in ploegendiensten, op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of
verschoven uren wordt beloond conform de ter zake geldende regeling in de CAO of – indien van toepassing -
de inlenersbeloning en wordt aan de opdrachtgever doorberekend.

Artikel 14: Doorbetaling bij ziekte en (langdurige) arbeidsongeschiktheid

Dit artikel geldt in geval van een detacheringovereenkomst. Indien de medewerker als gevolg van ziekte of
(langdurige) arbeidsongeschiktheid niet heeft kunnen werken, is de opdrachtgever over deze niet gewerkte uren
het opdrachtgeverstarief verschuldigd tot en met de 10e werkdag, tenzij de opdrachtgever heeft gekozen voor
de detacheringsvariant waarbij het opdrachtgeverstarief niet verschuldigd is over de niet gewerkte uren door
ziekte of (langdurige) arbeidsongeschiktheid. Indien is gekozen voor deze variant staat dat vermeld in de
opdrachtbevestiging van detachering. Over de wachtdagen die gelden voor de medewerker (1 in het geval van
de CAO ABU en 2 in het geval van de CAO NBBU) wordt het opdrachtgeverstarief níet in rekening gebracht.
Vanaf de 11e werkdag wordt de loondoorbetaling overgenomen door de arbeidsongeschiktheidsverzekering. De
premie voor deze verzekering is opgenomen in het tarief en deze verzekering is verplicht.
2. Het aantal ‘ziekte’-uren stelt TeQniQ-Services als volgt vast:
Aantoonbare ‘ziekte’-uren
TeQniQ-Services gaat als eerste uit van het aantal uren dat de medewerker aantoonbaar zou hebben gewerkt
als hij niet ziek was geworden (bijvoorbeeld het aantal uren waarvoor hij is ingeroosterd). Dat zijn de
aantoonbare ‘ziekte’-uren.
Niet aantoonbare ‘ziekte’-uren
Het kan voorkomen dat het aantal uren dat de medewerker zou hebben gewerkt als hij niet ziek was geweest,
niet aantoonbaar is. De opdrachtgever betaalt in dat geval het aantal uren van de feitelijke arbeidsomvang.
Deze wordt bepaald op het gemiddelde van de in de aan de eerste ziektedag voorafgaande 13 weken feitelijk
gewerkte uren, waarbij in dit specifieke geval feestdagen en opgenomen vakantiedaguren ook meetellen als
gewerkte uren.
3. Is de medewerker langere tijd ziek, dan schakelt TeQniQ-Services een reïntegratiebedrijf in om de medewerker
tijdens zijn ziekte te begeleiden en om de medewerker, indien mogelijk, weer te re-integreren. Het
reïntegratiebedrijf kan contact opnemen met de opdrachtgever om de mogelijkheden van re-integratie binnen
de organisatie van de opdrachtgever te onderzoeken. De opdrachtgever zal het reïntegratiebedrijf de daarvoor
benodigde informatie verstrekken. Indien naar het oordeel van het reïntegratiebedrijf re-integratie van de
medewerker in aangepast dan wel ander passend werk bij de opdrachtgever tot de mogelijkheden behoort, zal
de opdrachtgever volledige medewerking aan de re-integratie verlenen

Artikel 15 Arbeidsomstandigheden

1. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt
aangemerkt als werkgever.
2. De opdrachtgever is jegens de medewerker en TeQniQ-Services verantwoordelijk voor de nakoming van de uit
artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving
voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden
in het algemeen.
3. De opdrachtgever is gehouden om aan de medewerker en aan intermediair tijdig, in ieder geval één werkdag
voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde
beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de
medewerker actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico
Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
4. Als de medewerker een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever, indien wettelijk
vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan
onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het
bedrijfsongeval of de beroepsziekte zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan
worden opgemaakt of en in hoeverre het bedrijfsongeval of de beroepsziekte het gevolg is van het feit dat
onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het bedrijfsongeval dan wel de beroepsziekte.
De opdrachtgever informeert TeQniQ-Services zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de
beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.
5. De opdrachtgever zal aan de medewerker alle schade vergoeden – en de intermediair en TeQniQ-Services
vrijwaren tegen - alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand)
die de medewerker in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de
opdrachtgever en/of TeQniQ-Services daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611
en/of artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek.
6. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met
inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk
Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.
7. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit
artikel. Op verzoek van TeQniQ-Services (al dan niet op onderliggend verzoek van intermediair) verstrekt de
opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 16 Goede uitoefening van leiding en toezicht

1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de medewerker bij de uitoefening van het toezicht of de leiding
alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij
ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.
2. Het is de opdrachtgever behoudens toestemming van TeQniQ-Services niet toegestaan de medewerker op zijn
beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ‘door te lenen’, dat wil zeggen aan een derde
ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden.
Onder derde wordt mede verstaan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is
verbonden.
3. De opdrachtgever kan de medewerker slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en voorwaarden
bepaalde, indien TeQniQ-Services en de medewerker daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.
4. Tewerkstelling van de medewerker in het buitenland door een in Nederland gevestigde opdrachtgever is slechts
mogelijk voor bepaalde tijd onder de voorwaarden dat de opdrachtgever het leiding en toezicht heeft
georganiseerd én de tewerkstelling schriftelijk is overeengekomen met TeQniQ-Services en de medewerker.
5. De opdrachtgever zal aan de medewerker de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem
toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet
gegaan.
6. TeQniQ-Services is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijkheid voor schaden en verliezen aan de
opdrachtgever, derden dan wel aan de uitzendkracht zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de
medewerker.
7. TeQniQ-Services is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die medewerkers zijn
aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van
de opdrachtgever of die derden.
8. De opdrachtgever vrijwaart TeQniQ-Services voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de
daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van TeQniQ-Services als werkgever van de medewerker – direct of
indirect – ter zake van de in leden 5, 6 en 7 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen.
9. De opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het
bepaalde in dit artikel. Op verzoek van TeQniQ-Services verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Functioneringsgesprekken

10. De opdrachtgever dient met enige regelmaat een functionerings- of coaching gesprek met de medewerker te
voeren. Van deze gesprekken maakt de opdrachtgever een (online) verslag dat aan de medewerker,
intermediair en TeQniQ-Services wordt verstrekt. De opdrachtgever dient daarnaast ten minste één keer per
jaar – of eenmaal tijdens de opdracht als deze korter duurt dan een jaar – een beoordelings- of
evaluatiegesprek met de medewerker te voeren. Ook dit verslag moet beschikbaar worden gesteld aan de
medewerker, de intermediair en TeQniQ-Services.

Arbeidsconflicten

11. Als er problemen ontstaan tussen de opdrachtgever en de medewerker, stelt de opdrachtgever TeQniQServices
hiervan direct op de hoogte. De opdrachtgever en TeQniQ-Services kunnen dan in goed overleg
bepalen welke maatregelen in redelijkheid genomen kunnen en moeten worden. Alleen TeQniQ-Services (als
werkgever) mag de medewerker ontslaan of hem een andere maatregel opleggen. Daar zal TeQniQ-Services
uitsluitend toe overgaan op het moment dat zij hiervoor gerechtigd is, op basis van de wet en van rechtspraak.
Bovendien moet de reden voor het opleggen van de maatregel voldoende aantoonbaar zijn, dit ter beoordeling
van TeQniQ-Services. Indien de medewerker zodanig handelt of nalaat, dat van de opdrachtgever redelijkerwijs
niet kan worden verwacht de opdracht te laten voortduren en de arbeidsrelatie tussen de medewerker en
TeQniQ-Services daardoor kan worden beëindigd, kan TeQniQ-Services de opdrachtgever toestemming geven
de opdracht voortijdig te beëindigen. TeQniQ-Services kan aan het verlenen van genoemde toestemming
voorwaarden verbinden. Bijvoorbeeld het betalen van een vergoeding die TeQniQ-Services de medewerker
moet uitkeren bij het beëindigen van de arbeidsrelatie.

Artikel 17 Aansprakelijkheid opdrachtgever

De opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, opdrachten
en/of overige overeenkomsten niet of ondeugdelijk nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit
voortvloeiende schade van TeQniQ-Services (inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat
voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient TeQniQ-Services zo nodig ter zake te vrijwaren. Dit laat onverlet,
dat TeQniQ-Services eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding. Het bepaalde in
dit artikel is van algemene gelding, zowel - zo nodig aanvullend - ten aanzien van onderwerpen waarbij de
schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Voorwaarden is geregeld als ten aanzien van
onderwerpen waarbij dat niet het geval is.

Artikel 18 Opdrachtgeverstarief

1. Het door de opdrachtgever aan TeQniQ-Services verschuldigde opdrachtgeverstarief wordt berekend over de
door de medewerker gewerkte uren en/of (indien dit aantal hoger is) over de uren waarop TeQniQ-Services op
grond van de algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten aanspraak heeft. Het
opdrachtgeverstarief wordt vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoedingen die
TeQniQ-Services verschuldigd is aan de medewerker. Over het opdrachtgeverstarief, de toeslagen en de
kostenvergoedingen wordt BTW in rekening gebracht.
2. Indien op enig moment, op grond van artikel 13 van deze voorwaarden de inlenersbeloning moet worden
toegepast, stelt TeQniQ-Services de beloning van de medewerker en het opdrachtgeverstarief (opnieuw) vast
op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie omtrent de functie-indeling en inlenersbeloning. In
de beloning en het opdrachtgeverstarief worden alle bij de opdrachtgever geldende elementen van de
inlenersbeloning, meegenomen.
3. Naast het in lid 2 bedoelde geval is TeQniQ-Services in ieder geval ook gerechtigd om het opdrachtgeverstarief
tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen:
• als gevolg van wijziging van de CAO of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de bij de
opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen;
• als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wet en-regelgeving, waaronder begrepen
wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de CAO voor
Uitzendkrachten of enig verbindend voorschrift;
• als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering,
voortvloeiende uit de CAO, de bij de opdrachtgever geldende CAO en/of
arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet en regelgeving.
4. Indien de opdrachtgever in strijd met de leden 2 en 3 van dit artikel niet instemt met betaling van het
aangepaste opdrachtgeverstarief, dan ligt daarin besloten het verzoek van de opdrachtgever om de
terbeschikkingstelling te beëindigen.
5. Iedere aanpassing van het opdrachtgeverstarief wordt door TeQniQ-Services zo spoedig mogelijk aan de
opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd.
6. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever de beloning en/of het
opdrachtgeverstarief te laag is/zijn vastgesteld, is TeQniQ-Services gerechtigd ook achteraf met terugwerkende
kracht de beloning vast te stellen en het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig met terugwerkende kracht
aan te passen en in rekening te brengen. TeQniQ-Services kan tevens hetgeen de opdrachtgever daardoor te
weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door TeQniQ-Services zijn gemaakt, aan de opdrachtgever
in rekening brengen.

Artikel 19: Bijzondere minimale betalingsverplichting

1. Indien de omvang van de door de medewerker te verrichten arbeid en/of de werktijden niet duidelijk zijn
vastgelegd en de opdrachtgever de medewerker niet of minder dan drie (aaneengesloten) uren per oproep in de
gelegenheid stelt om de overeengekomen arbeid te verrichten, is de opdrachtgever aan TeQniQ-Services per
oproep het opdrachtgeverstarief verschuldigd over drie of zoveel meer uren als overeengekomen.

Artikel 20 Facturatie

1. Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording en
voorts op basis van hetgeen de opdracht, bij overeenkomst of deze voorwaarden is bepaald. Tenzij anders is
overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording middels het webportaal van TeQniQ-Services, door
elektronische berichtgeving door de opdrachtgever of door de opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde
declaratieformulieren of overzichten.
2. De opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te
zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de medewerker correct en naar waarheid zijn
vermeld, zoals: naam van de medewerker, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en
ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge de opdracht en voorwaarden het opdrachtgeverstarief is
verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten.
3. TeQniQ-Services kan ook netto vergoedingen uitbetalen als de opdrachtgever zorgdraagt voor de
onderbouwing en administratie van deze onkosten. Mocht een controlerende instelling TeQniQ-Services om
deze onderbouwing verzoeken, dan dient de opdrachtgever voor deze onderbouwing zorg te dragen. Wanneer
er geen onderbouwing van de uitbetaalde onkosten kan worden gegeven, dan zijn de gevolgen hiervan voor de
opdrachtgever. Boetes en/of brutering van de betaalde onkosten worden dan gefactureerd aan de
opdrachtgever.
4. Indien de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert zorgt hij ervoor dat TeQniQ-Services aansluitend aan
de door de medewerker gewerkte week over de tijdverantwoording beschikt. De opdrachtgever is
verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan TeQniQ-Services wordt verstrekt.
5. De medewerker heeft het recht de tijdverantwoording te controleren. Hij heeft daartoe toegang tot zijn online
dossier. Indien en voor zover de medewerker de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is
TeQniQ-Services gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de medewerker,
tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermeldde gegevens correct zijn.
6. Indien de tijdverantwoording geschiedt door de medewerker, heeft de opdrachtgever het recht de
tijdverantwoording te controleren. De opdrachtgever heeft daartoe toegang tot het relevante online dossier. Bij
verschil tussen het door de medewerker bij TeQniQ-Services ingeleverde aantal uren en kosten en de bij de
opdrachtgever bekende uren en kosten, gelden de door de medewerker bij TeQniQ-Services ingeleverde
gegevens voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door de opdrachtgever

Artikel 21: Betaling

1. De betaaltermijn wordt op de factuur vermeld. Standaard geldt een betaaltermijn van 14 (veertien) dagen, tenzij
schriftelijk anders bevestigd door TeQniQ-Services.
2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht om TeQniQ-Services te machtigen
om de door de opdrachtgever aan TeQniQ-Services verschuldigde bedragen via automatische incasso af te
schrijven van zijn Nederlandse bank- of girorekening. Zolang de opdrachtgever van de diensten van TeQniQServices gebruik maakt, is de opdrachtgever niet gerechtigd deze machtiging te eniger tijd weer in te trekken
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TeQniQ-Services.
3. De door de opdrachtgever verschuldigde bedragen zullen op het aflopen van de betaaltermijn van de
betreffende facturen automatisch geïncasseerd worden. De opdrachtgever dient steeds voor voldoende saldo
op zijn bank- of girorekening zorg te dragen om uitvoering van de automatische incasso mogelijk te maken.
4. Indien TeQniQ-Services en de opdrachtgever zijn overeengekomen dat niet door middel van automatische
incasso wordt betaald, is de opdrachtgever gehouden elke factuur van TeQniQ-Services te voldoen binnen de
afgesproken betaaltermijn.
5. Indien de automatische incasso niet is gelukt of indien een factuur niet binnen de in lid 1 genoemde termijn is
betaald, is de opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in
verzuim en één (1) procent per kalendermaand rente verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een
gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. De in het bezit van TeQniQ-Services zijnde
kopie van de door TeQniQ-Services aan de opdrachtgever online verstrekte factuur geldt als volledig bewijs van
de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint.
6. Bij niet of te laat betalen is TeQniQ-Services gerechtigd om direct zijn diensten op te schorten.
7. Uitsluitend betalingen aan TeQniQ-Services werken bevrijdend. Indien TeQniQ-Services aanwijzingen verstrekt
dat betaald moet worden aan een door TeQniQ-Services benoemde factoring partij, dan zal dit op de factuur
vermeld staan en dient de opdrachtgever deze aanwijzingen onverwijld op te volgen.
8. Betalingen door de opdrachtgever aan een medewerker en/of intermediair, onder welke titel ook, zijn
onverbindend tegenover TeQniQ-Services en kunnen geen grond opleveren voor schulddelging of verrekening.
9. Indien de opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen vijf (5) kalenderdagen na
factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan TeQniQ-Services te melden. Na deze
periode vervalt het recht van de opdrachtgever om de factuur te betwisten. De bewijslast betreffende tijdige
betwisting van de factuur rust op de opdrachtgever. Betwisting van de factuur ontslaat de opdrachtgever niet
van zijn betalingsverplichting.
10. De opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, te verrekenen met een al dan
niet terecht vermeende tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten.
11. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de opdrachtgever daartoe, naar het oordeel van
TeQniQ-Services, aanleiding geeft, is de opdrachtgever verplicht op schriftelijk verzoek van TeQniQ-Services
een voorschot te verstrekken en/of afdoende zekerheid, door middel van een bankgarantie, pandrecht of
anderszins, te stellen voor zijn verplichtingen jegens TeQniQ-Services. Zekerheid kan worden gevraagd voor
zowel bestaande als toekomstige verplichtingen, een voorschot uitsluitend voor toekomstige verplichtingen. De
omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de
omvang van de desbetreffende verplichtingen van de opdrachtgever.
12. Indien de opdrachtgever het in lid 10 bedoelde voorschot niet verstrekt of de gevraagde zekerheid niet stelt
binnen de door TeQniQ-Services gestelde termijn, is de opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat hiertoe
een nadere ingebrekestelling is vereist en is TeQniQ-Services dientengevolge gerechtigd de uitvoering van al
haar verplichtingen op te schorten dan wel de ontbinding van alle opdrachten bij de opdrachtgever in te roepen.
13. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, alsmede eventuele storneringskosten, die TeQniQServices
maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van
dit artikel, komen geheel ten laste van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten
wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente (met een minimum van € 250,-
per vordering), tenzij TeQniQ-Services aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal
steeds zodra de opdrachtgever in verzuim is door de opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in
rekening worden gebracht.

Artikel 22 Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid

1. TeQniQ-Services is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor
zover TeQniQ-Services deze verplichting niet nakomt, is TeQniQ-Services met inachtneming van het hierna in
de leden 2 en 3 en elders in de Algemene Voorwaarden bepaalde gehouden tot vergoeding van de daaruit
voortvloeiende directe schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht ter zake indient bij
TeQniQ-Services en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare
tekortkoming aan de zijde van TeQniQ-Services.
2. Iedere eventuele uit de opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van TeQniQ-Services is beperkt tot het door
TeQniQ-Services aan de opdrachtgever in rekening te brengen opdrachtgeverstarief voor de uitvoering van de
opdracht, zulks voor het overeengekomen aantal arbeidsuren en de overeengekomen duur van de opdracht tot
een maximum van drie maanden. Het door TeQniQ-Services maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval
het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.
3. Aansprakelijkheid van TeQniQ-Services voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

Artikel 23. Overmacht

1. In geval van overmacht van TeQniQ-Services zullen haar verplichtingen uit hoofde van de inleenovereenkomst
worden opgeschort, zolang de overmachtssituatie voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil
van TeQniQ-Services onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de inleenovereenkomst blijvend of
tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar
risico behoort te komen.
2. Zodra zich bij TeQniQ-Services een overmachtssituatie voordoet als in lid 1 van dit artikel bedoeld, zal zij
daarvan mededeling doen aan de opdrachtgever.
3. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking,
bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te
stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere
calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte
van epidemiologische aard van personeel.
4. Zolang de overmachtssituatie voortduurt, zullen de verplichtingen van TeQniQ-Services zijn opgeschort. Deze
opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds
voor het intreden van de v zijn ontstaan.
5. Als de overmachtssituatie drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachtssituatie langer
dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de inleenovereenkomst tussentijds te beëindigen
zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de
inleenovereenkomst gehouden de door hem aan TeQniQ-Services verschuldigde vergoedingen, welke
betrekking hebben op de periode vóór de overmachtssituatie, aan TeQniQ-Services te betalen.
6. TeQniQ-Services is tijdens de overmachtssituatie niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij
de opdrachtgever, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de inleenovereenkomst als in lid 5 van dit
artikel bedoeld.

Artikel 24: Terbeschikkingstelling zaken

1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van TeQniQ-Services zaken aan de
medewerker ter beschikking te stellen die mede voor privé doeleinden kunnen worden gebruikt, zoals
bijvoorbeeld (doch niet limitatief) een (lease) auto of telefoon. TeQniQ-Services kan aan de schriftelijke
toestemming nadere voorwaarden stellen en opdrachtgever is gehouden aan deze voorwaarden uitvoering te
geven en te voorkomen dat TeQniQ-Services enig nadeel lijdt ten gevolge van de ter beschikking stelling van de
zaken door de opdrachtgever aan de medewerker.
2. Indien de opdrachtgever in strijd met het hiervoor bepaalde handelt dan wel in gebreke is, komen alle daaruit
voortvloeiende schade, kosten en (fiscale) gevolgen, zulks in de ruimste zin van het woord, volledig voor
rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal TeQniQ-Services ter zake vrijwaren.
3. Als de opdrachtgever vanuit zijn bedrijfsvoering de medewerker verplicht te beschikken over bepaalde
benodigdheden, zoals een verklaring omtrent goed gedrag of persoonlijke beschermingsmiddelen, worden
deze –voor zover mogelijk – door de opdrachtgever verstrekt. Indien de benodigdheden door de intermediair
en/of TeQniQ-Services worden verzorgd, is (zijn) deze gerechtigd de kosten die daarmee samenhangen bij de
opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 25 Intellectuele en industriële eigendom

1. TeQniQ-Services zal de medewerker op verzoek van de opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten
ondertekenen teneinde – voor zover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten
van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de medewerker
toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de opdrachtgever. Indien TeQniQ-Services in
verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de medewerker of anderszins kosten dient te maken, is de
opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan TeQniQ-Services.
2. Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de medewerker aan te gaan of hem
een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake van de in lid 1 bedoelde intellectuele en industriële
eigendomsrechten. De opdrachtgever informeert TeQniQ-Services over zijn voornemen daartoe en verstrekt
een afschrift van de ter zake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan TeQniQ-Services.
3. TeQniQ-Services is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom, die de
medewerker verbeurt of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van het feit dat de medewerker zich
beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom. TeQniQ-Services zal deze boete of
dwangsom ook niet op het loon inhouden tenzij daar een loonbeslag aan ten grondslag ligt.

Artikel 26 Geheimhouding

1. TeQniQ-Services, de opdrachtgever en de intermediair zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de
andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken
aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar
behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
2. Het staat de opdrachtgever vrij om de medewerker rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De
opdrachtgever informeert TeQniQ-Services over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter
zake opgemaakte verklaring/ overeenkomst aan TeQniQ-Services.
3. TeQniQ-Services is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als
gevolg van schending van een geheimhoudingsplicht door de medewerker. TeQniQ-Services zal deze boete of
dwangsom ook niet op het loon inhouden tenzij daar een loonbeslag aan ten grondslag ligt

Artikel 27 Medezeggenschap

1. De opdrachtgever is gehouden om de medewerker die lid is van de ondernemingsraad van TeQniQ-Services of
van de ondernemingsraad van de opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten
uit te oefenen conform wet- en regelgeving.
2. Indien de medewerker medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de opdrachtgever, is de
opdrachtgever het opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de uren waarin de uitzendkracht onder werktijd
werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in verband van het uitoefenen van medezeggenschap.
3. Opdrachtgever verklaart zich bekend met zijn informatieverplichtingen op grond van de Wet op de
ondernemingsraden (hierna: WOR) betreffende de (verwachte) inzet van uitzendkrachten in zijn onderneming.
Indien en voor zover de opdrachtgever bij de vervulling van deze informatieverplichtingen zich wenst te baseren
op de door TeQniQ-Services verstrekte of te verstrekken gegevens, zal die verstrekking van gegevens niet
verder gaan dan waar de WOR toe verplicht.

Artikel 28 Verplichtingen m.b.t. de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI)

1. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8a van de WAADI en zorgt dat medewerkers
gelijke toegang hebben tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in zijn onderneming, in het bijzonder kantines,
kinderopvang- en vervoersfaciliteiten, als de werknemers die in dienst zijn van zijn onderneming werkzaam zijn
in gelijke of gelijkwaardige functies, tenzij het verschil in behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd
is.
2. De opdrachtgever, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8b van de WAADI en zorgt ervoor dat binnen
zijn onderneming ontstane vacatures tijdig en duidelijk ter kennis worden gebracht aan de medewerker, opdat
deze dezelfde kansen op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft als de medewerkers van die
onderneming.

Artikel 29 Geschillen

1. Op deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze
Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de
bevoegde rechter van het arrondissement Midden-Nederland.

Artikel 30 Slotbepaling

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht
en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of
rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij
de strekking van de te vervangen bepalingen